Nädip etmelidigi barada semalt maslahat Oflayn öwrülişikler üçin web sahypaňyzy guruňÜstünlik üçin web sahypa gurmak, onlaýn ýagdaýda bolup geçýän zatlardan has ýokarydyr. Şeýle-de bolsa, sarp edijileri awtonom görnüşde öwürmek hem mümkindir. Häzirki wagtda dünýämizde, oflayn öwrülişik möhüm marketing strategiýasyna öwrüldi.

Google öwrüliş modellemek ideýasyny öňe sürýär we iOS 14.5 ulanyjylary üçin konwersiýany takyk yzarlamagy islege bagly edýär. Adaty öwrülişigi yzarlamak usulyny köne edýän şuňa meňzeş täzelenmeler bar. Hakyky we takyk öwrülişik maglumatlary almak üçin ösmeli we zatlara täzeçe garamaly.

Öňe barýan bir ýol, oflayn öwrülişikleri we onuň hödürleýän zatlaryny öwrenmekdir. Oflayn öwrülişikleri yzarlamagyň iň ajaýyp tarapy, bilimleriniň B2B, B2C, elektron telekeçilik we SEO proýektiniň öňdebaryjy nesil kampaniýalarynda ulanylmagydyr. Ilki bilen, Offline öwrülişigiň manysyny düşündireliň.

Oflayn öwrülişikler näme?

Oflayn öwrülişik, onlaýn ýagdaýda başlaýan, ýöne awtonom görnüşde gutarýan görnüşdir. Storeerli dükan hökmünde oflayn öwrülişikler möhümdir. Oflayn öwrülişikler gowy bolanda beýleki kärhanalar hem peýdalanýarlar.

Sarp edijiler onlaýn önüm gözlänlerinde, SERP-de sahypaňyzy tapýarlar we önümiňiziň zerur zatdygyna ynanýarlar. Dükanyňyza jaň edip ýa-da ýerli işiňize baryp görseler, biz ony oflayn öwrülişik diýip atlandyrarys.

Oflayn öwrülişikler, mahabatyň netijesinde sarp edijileriň edýän gymmatly hereketleridir. Şeýle-de bolsa, bu hereketleri adaty usullaryňyzy ulanyp yzarlap bolmaz. Gözleg wagtynda PPC-e näme üçin duş geljekdigiňizi düşündirýär.

Oflayn öwrülişikler, adatça:
  • Tamamlandy
  • Maliýe şertnamalary
  • Dükanda satyn alyşlar
  • Müşderilere tölemek üçin synag
PPC bilen meşgullanýan has köp web sahypasy bilen teklip bahalary ýokarlanýar we öndürijiligiňizi üýtgetmeli we optimizirlemeli.

Sanly marketologlar hökmünde marketingiň käbir taraplarynyň diňe ulanyjy onlaýn bolanda bolmaýandygyna düşündik. Mysal üçin, kimdir biri onlaýn formanyň üsti bilen mugt synag edilmegini islese, satyjynyň jogap bermegi üçin soraglar dörär. Öý eýesine peç abatlamak zerurlygy ýüze çykanda, töweregindäki ýyladyş kompaniýalaryny gözleýärler. Tölegli gözleg arkaly bir kompaniýa tapsalar, sahypa girýärler we sahypa girýärler. Şeýle-de bolsa, sarp ediji, beýleki sarp edijileriň köpüsi ýaly, telefony alyp, duşuşygy bellemek üçin jaň etmeli bolar.

Köp markalar üçin diňe sarp edijileriň onlaýn onlaýn täsirini yzarlamak ýeterlik däl.

Bagtymyza, Google Advertising öz markaňyz bilen awtonom gatnaşyklary yzarlamagyň täze usullaryny hödürleýär.

Oflayn gatnaşyklary nädip yzarlap bilersiňiz?

Oflayn öwrülişikleri yzarlamagyň üç esasy usuly bar:

Öwürmek importy

Google Mahabatlary, awtonom öwrüliş maglumatlaryňyzy import etmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem, atributlaryňyzy kampaniýalaryňyz bilen baglanyşdyrmaga mümkinçilik berýär. “Google Click Identifier” -i özgertmeler üçin ýatda saklamagyň ýoly bar bolsa, öwrüliş maglumatlaryny import edip bilersiňiz.

Jaň yzarlamasy

Käbir kärhanalar telefon jaňlaryny talap edýärler, sebäbi sarp edijiler üçin gözleg geçirmek üçin esasy çeşme bolup durýar. Hususan-da, işewürlik pudagyndaky kärhanalar jaňlara köp bil baglaýarlar, sebäbi sarp edijiler olary bellemek üçin sorag hökmünde ulanýarlar we şol hyzmat üpjün edijiniň zerur bolsa, pikirini edýärler.

Çagyryşlar arkaly işewürlik soraglaryny alsaňyz, telefon yzarlamak işiňiz üçin möhümdir. Muny aýdýarys, sebäbi bu siziň öňdebaryjylaryňyzy has takyk kesgitlemäge kömek eder.

Google Advertising-de jaň giňeltmeleriniň kömegi bilen tomaşaçylar mahabatdaky belgiňizi tapyp we göni jaň edip bilerler. Bu ýerine ýetirilenden soň, web sahypaňyzdaky jaňlary yzarlap bilersiňiz.

Dükanda yzarlamak

Bu, PPC-iň garaşylyşy ýaly işleýändigini ýa-da ýokdugyny anyklamagyň bir aýdyň usulydyr. Adamlar mahabatlaryňyzy göreniňizden soň ýerli dükanyňyza baryp görseler yzarlap bilersiňiz.

Google, mahabatlaryňyzyň ulanyjylary dükanyňyza girmäge ynandyrýandygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin ykjam enjamlardan ýerleşiş maglumatlary ulanýar. Şeýlelik bilen, bir müşderiňiz mahabatyňyzy basyp, soň dükanyňyza baryp görendigini bilýärsiňiz.

Dükana baryp görmek öwrülişigi, diňe fiziki ýerleşişine eýe bolan mahabatçylara we ýokary basylma we täsir sesini alýan mahabatçylara elýeterlidir. Gizlinlik çägini kanagatlandyrmak üçin ýeterlik dükana baryp görmek maglumatlary bolmaly. Gynansagam, bu birneme kyn bolup biler, sebäbi Google haýsy çäkden geçmelidigimizi anyklamaz.

Bu işlemezden ozal, Google MY Business Hasabyňyzda ýerleşýän ýeriňizi talap edendigiňize göz ýetirmeli (bu Google My Business Hasabymdaky makala bilen baglanyşdyrylmaly). Ondan soň, GMB hasabyňyzy Google Mahabat hasabyňyz bilen baglanyşdyryň. Netijede, hasabyňyzdaky ýerleşiş giňeltmelerini işjeňleşdirmeli bolarsyňyz.

Oflayn öwrülişikleri nädip yzarlamaly

Oflayn öwrülişikleri gurmagyň iki usuly bar:
  • Bar bolan çeşmeden import ediň
  • Faýllardan ýa-da birikmelerden ýüklemeler
Meşhur ESP/CRM/Söwda platformasyny ulansaňyz, iň göni ýol HTTPS-den ýüklemek bolar.

Bu usuly ulanmak, hakykatlaryň çeşmesine girmäge we olary Google Mahabat hasabyňyza birikdirmäge mümkinçilik berýär. Google Sheets opsiýasyny ulananyňyzda, dogry şablonlary ulanýandygyňyzy anyklaň. Özgerişleriňizi guranyňyzda iň az "standart" giriş derejesi bolmaly, ýöne "administrator" ulanmagy maslahat berýäris.

Standart däl oflayn öwrülişigi birleşdirmek

Customörite integrasiýa markaňyzy awtonom öwrülişiklerden mahrum etmese-de, has tehniki gurnama talap edýär. Customörite integrasiýa bilen, importyň köpüsi gönümel bolup galýar we ulanýan üçünji tarap gurallaryňyzda käbir işleri talap edýär.

Öwürmek maglumatlary adaty ýaly kesgitlenenden soň, öwrülişiňizi düzmek üçin guralyňyza girip bilersiňiz.

Alma

Tomaşaçylaryňyza granular maglumatlary almak isleýän bolsaňyz, oflayn öwrülişikler möhümdir. Geň zat, markalaryň köpüsi bu ölçeglere üns bermeýär. Gurnamak ýönekeý we biziň kömegimiz bilen hiç wagt işlemän bilersiňiz.

Tomaşaçylaryňyza düşünmek islendik üstünlikli markanyň özenidir. Tomaşaçylaryňyz jaň etmek ýa-da dükanyňyza baryp görmek isleýärmi? Şeýle bolsa, mahabatyňyza basýanlaryňyza kimiň jaň edýändigini we dükanyňyza kimiň girýändigini deňeşdirmegiň usuly bolmaly. Köp sanly basyşyň onlaýn we awtonom öwrülişiklere terjime edilýändigini göreniňizde, PPC strategiýa nokadyňyzy görendigiňizi bilýärsiňiz.

Bize jaň ediň bu gün, size has köp zat aýdyp bileris. Şeýle hem bu ölçegi takyk yzarlamak üçin web sahypaňyzy enjamlaşdyryp bileris.

Semalt hünärmenler ýalňyşlyklaryň köpüsinden gaça durmaga kömek eder.mass gmail